Artikel 1 Offertefase
1. Wij sturen gewoonlijk voor de aanvang van een opdracht een offerte ter goedkeuring en starten onze werkzaamheden in beginsel pas nadat de offerte door opdrachtgever ondertekend aan ons is geretourneerd.
2. Indien de opdrachtgever ons schriftelijk verzoekt (bijvoorbeeld per e-mail) tot het starten van de werkzaamheden voordat de offerte door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend, worden de werkzaamheden verricht onder de voorwaarden uit de offerte alsmede onder deze algemene voorwaarden. Van een schriftelijk verzoek is tevens sprake wanneer een mondeling verzoek van de opdrachtgever schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) door de opdrachtnemer is bevestigd.

Artikel 2 Uitvoering werkzaamheden
1.Door ons genoemde uitvoeringstermijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden zullen wij dit melden onder opgave van de oorzaak van de vertraging.
2.Overschrijding van door ons genoemde termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
3.Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van opdrachtgever, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
4.Wij zullen bij het verrichten van de werkzaamheden de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
5.In het bijzonder dragen wij - ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juiste audio en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen.
6.Tevens dragen wij zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 3 Expliciet meerwerk
1.Indien door aanvullende wensen van de opdrachtgever, de werkzaamheden die wij op grond van de opdracht moeten leveren, aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk.
2.Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die opdrachtgever met ons is overeengekomen ter zake van de opdracht.
3.Ter zake van het door opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
4.Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen uitvoeringstijden worden overschreden.

Artikel 4 Inschakeling derden
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op werkzaamheden die worden verricht door derden die wij met instemming van de opdrachtgever hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Prijs en Betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
2. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen 14 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur.
3. Indien niet binnen de afgesproken termijn is betaald, vooruitbetaling daaronder begrepen, is opdrachtnemer - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 1,5 %. Opdrachtnemer is in geval van niet (tijdige) betaling gerechtigd aan opdrachtgever verstrekte gebruiksrecht(en) op te schorten door een enkele schriftelijke kennisgeving.
4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste € 125,- ex btw per vordering bedragen.
5. Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

Artikel 6 Opschorting, staking en ontbinding
1. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever mogen wij de verdere uitvoering van de opdracht opschorten en kunnen wij lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
2. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Opschorting en/of ontbinding tast de betalingsverplichting voor reeds verrichte werkzaamheden niet aan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
1.Wij zijn aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade wegens een niet-behoorlijke nakoming van de overeengekomen opdracht voor maximaal het bedrag dat wij in rekening (zullen) brengen voor de opdracht ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan. Bij een opdracht met een looptijd van meer dan twee maanden is het bedrag aan schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wij voor een periode van twee maanden in rekening (zullen) brengen.
2.Aansprakelijkheid voor hogere bedragen dan voorgaande is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.De aansprakelijkheid voor werkzaamheden die wij aan een derde hebben opgedragen, is beperkt tot het bedrag waarvoor deze derde ons effectief vrijwaart.
4.Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van data, voorwerpen, materialen of gegevens, die ons voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door ons ontwikkelde/vervaardigde materialen die aan opdrachtgever worden geleverd, of op welke wijze ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij KOOTSJ.
2. Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over de intellectuele eigendom van het door ons vervaardigde, wordt uitgegaan dat die eigendom bij ons berust tot op tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.
3. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij de opdrachtverstrekking uitdrukkelijk zijn toegekend, tenzij op latere datum in een nadere overeenkomst anders is overeengekomen. Het gebruiksrecht gaat in op het moment dat wegens de uitvoering van de opdracht op grond waarvan het gebruiksrecht is verstrekt verschuldigde betalingen door opdrachtgever volledig zijn voldaan. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
5. KOOTSJ zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van de geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde KOOTSJ binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke voor het voeren van verweer noodzakelijk is.
6. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
7. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 9 Afwikkeling relatie
Indien de relatie tussen opdrachtgever en KOOTSJ eindigt blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 10 Bevoegde rechter
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin KOOTSJ is gevestigd.

  • DOWNLOAD
ALGEMENE VOORWAARDEN